رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از وقوع آتش سوزی چیتگر واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران انتقاد کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از وقوع آتش سوزی چیتگر واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران انتقاد کرد.