نقش دانشجویان و جامعه دانشگاهی در رونق انتخابات و افزایش کیفیت انتخاب، آگاه سازی مردم در زمینه ضرورت حضور در انتخابات و انتخاب درست همواره از مواردی بوده که در دوره های مختلف انتخابات توسط مسئولان و صاحبنظران بر آن تاکید شده است، نقشی که به نظر می رسد …

نقش دانشجویان و جامعه دانشگاهی در رونق انتخابات و افزایش کیفیت انتخاب، آگاه سازی مردم در زمینه ضرورت حضور در انتخابات و انتخاب درست همواره از مواردی بوده که در دوره های مختلف انتخابات توسط مسئولان و صاحبنظران بر آن تاکید شده است، نقشی که به نظر می رسد تحقق آن در دوره های مختلف انتخابات با نوساناتی همراه بوده و علاوه بر نوع نگاه و فضای حاکم بر دانشگاه ها و کشور به نوعی ارتباط مستقیم با حال و حوصله دانشجویان و در مجموع دانشگاهیان هم داشته است.