سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مصوبه واردات خودرو به نحوی است که ضمن قانونی کردن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی نیز در آن اندیشیده شده است….

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مصوبه واردات خودرو به نحوی است که ضمن قانونی کردن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی نیز در آن اندیشیده شده است.