در نشستی با حضور وزیر کشور، روند اجرا و میزان پیشرفت مصوبات سفرهای پیشین وزیر کشور به اصفهان پیگیری شد.

در نشستی با حضور وزیر کشور، روند اجرا و میزان پیشرفت مصوبات سفرهای پیشین وزیر کشور به اصفهان پیگیری شد.