طرح پیمایش محلات منطقه۹ که مرحله اول آن به صورت پایلوت در ۳۶محدوده به مرحله اجرا در آمده و با حضور کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران، موسوی شهردار منطقه۹ و مدیران شهری در شهرک آموزش ترافیک رونمایی شد….

طرح پیمایش محلات منطقه۹ که مرحله اول آن به صورت پایلوت در ۳۶محدوده به مرحله اجرا در آمده و با حضور کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران، موسوی شهردار منطقه۹ و مدیران شهری در شهرک آموزش ترافیک رونمایی شد.