وزیر خارجه مصر با بیان اینکه زمینه های فراوان و مستحکمی در روابط میان این کشور و ترکیه وجود دارد، تاکید کرد: برای عادی سازی روابط با آنکارا و ازسرگیری روابط دو کشور، با قدرت تلاش می کنیم….

وزیر خارجه مصر با بیان اینکه زمینه های فراوان و مستحکمی در روابط میان این کشور و ترکیه وجود دارد، تاکید کرد: برای عادی سازی روابط با آنکارا و ازسرگیری روابط دو کشور، با قدرت تلاش می کنیم.