در سال ۹۰، تعداد ۲۲ مرکز ثابت خونگیری در استان تهران وجود داشت که ۱۸ مرکز آن در شهر تهران واقع شده بود و اکنون تعداد مراکز به ۱۴ مرکز کاهش یافته است….

در سال ۹۰، تعداد ۲۲ مرکز ثابت خونگیری در استان تهران وجود داشت که ۱۸ مرکز آن در شهر تهران واقع شده بود و اکنون تعداد مراکز به ۱۴ مرکز کاهش یافته است.