مدیر مرکز راهبری گاز کشور: مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به عدد ۴۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۷۶ درصد از کل تولید گاز کشور رسید….

مدیر مرکز راهبری گاز کشور: مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به عدد ۴۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۷۶ درصد از کل تولید گاز کشور رسید.