یک گارگر ساختمانی بر اثر سقوط کابین آسانسور در یک ساختمان مصدوم شد.

یک گارگر ساختمانی بر اثر سقوط کابین آسانسور در یک ساختمان مصدوم شد.