باشگاه گل‌گهر مهاجم خود را به کمیته انضباطی فراخواند.

باشگاه گل‌گهر مهاجم خود را به کمیته انضباطی فراخواند.