بارسلونا تا چند هفته نمی‌تواند از حضور جوردی آلبا به‌دلیل آسیب‌دیدگی بهره ببرد.

بارسلونا تا چند هفته نمی‌تواند از حضور جوردی آلبا به‌دلیل آسیب‌دیدگی بهره ببرد.