هر چند هنوز تکلیف وزارت صمت در دولت سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر می‌رسد دولت رییسی در سال اول فعالیت خود باید طرح‌هایی را که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی برساند….

هر چند هنوز تکلیف وزارت صمت در دولت سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر می‌رسد دولت رییسی در سال اول فعالیت خود باید طرح‌هایی را که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی برساند.