رکنا : این روستا که در پکن قرار دارد برای گردشگری مناسب است.

رکنا : این روستا که در پکن قرار دارد برای گردشگری مناسب است.