«بسام مولوی» وزیر کشور لبنان گفت که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور حدود ۴۱ درصد است.

پیش از این نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که همزمان با اعلام پایان رأی‌گیری به ساختمان وزارت کشور آمده بود به خبرنگاران گفت: میانگین مشارکت در انتخابات از …

«بسام مولوی» وزیر کشور لبنان گفت که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور حدود ۴۱ درصد است.پیش از این نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که همزمان با اعلام پایان رأی‌گیری به ساختمان وزارت کشور آمده بود به خبرنگاران گفت: میانگین مشارکت در انتخابات از مرز ۵۰ درصد گذشته است.