رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: میزان مشارکت گلستانی ها در انتخابات ۵۷.۲۴ درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: میزان مشارکت گلستانی ها در انتخابات ۵۷.۲۴ درصد بوده است.