استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران که آغازگر زنجیره تحول در استان هستند، باید باز باشد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران که آغازگر زنجیره تحول در استان هستند، باید باز باشد.