با حذف مرد پشت حمله ۱۱سپتامبر و اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز بهار عربی علیه مستبدان خاورمیانه، برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید که جنبش جهادی به انتهای مسیر خود رسیده است. اما آن لحظه‌ای زودگذر بود….

با حذف مرد پشت حمله ۱۱سپتامبر و اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز بهار عربی علیه مستبدان خاورمیانه، برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید که جنبش جهادی به انتهای مسیر خود رسیده است. اما آن لحظه‌ای زودگذر بود.