اگر چه محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 1400، نتوانست بر روی صندلی پاستور تکیه زند، اما سرانجام پایش به پاستور به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور باز شد.

اگر چه محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 1400، نتوانست بر روی صندلی پاستور تکیه زند، اما سرانجام پایش به پاستور به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور باز شد.