مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:اصل ۱۲۱ قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌کند.»

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:اصل ۱۲۱ قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌کند.»