مسی: بازی کنار امباپه و نیمار عالی است، برای تمرین کردن با آنها بی صبرم.

مسی: بازی کنار امباپه و نیمار عالی است، برای تمرین کردن با آنها بی صبرم.