محمد مهاجری نسبت به مذاکره پوتین و شی بر سر احیای سریع برجام واکنش نشان داد.

محمد مهاجری نسبت به مذاکره پوتین و شی بر سر احیای سریع برجام واکنش نشان داد.