روسیه قصد ندارد وارد مناقشه طالبتن با مقاومت پنجشیر شود.

روسیه قصد ندارد وارد مناقشه طالبتن با مقاومت پنجشیر شود.