نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی در واکنش به انتقاد وزیر خارجه آمریکا از عدم همراهی کشور‌های اروپایی با واشنگتن در برابر ایران، گفت که این امر نتیجه اشتباه محاسباتی در سیاست خارجی آمریکاست….

نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی در واکنش به انتقاد وزیر خارجه آمریکا از عدم همراهی کشور‌های اروپایی با واشنگتن در برابر ایران، گفت که این امر نتیجه اشتباه محاسباتی در سیاست خارجی آمریکاست.