معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که مسکو تنها در صورتی می تواند از شورای امنیت سازمان ملل حذف شود که این سازمان منحل شود و مجددا تأسیس شود….

معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که مسکو تنها در صورتی می تواند از شورای امنیت سازمان ملل حذف شود که این سازمان منحل شود و مجددا تأسیس شود.