رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونا استان خوزستان مبنی بر الزام به اجرای محدودیت ها و اعلام وضعیت قرمز در منطقه، مشاهده تجمعات چند هزار نفری در این شرایط بحرانی قابل اغماض نیست….

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونا استان خوزستان مبنی بر الزام به اجرای محدودیت ها و اعلام وضعیت قرمز در منطقه، مشاهده تجمعات چند هزار نفری در این شرایط بحرانی قابل اغماض نیست.