زادروز خالق «قیصر» و «گوزن‌ها» بهانه‌ای است تا از او فراتر از فیلم‌هایی که ساخته که به مثابه یک نماد و خاطره بگوییم…

زادروز خالق «قیصر» و «گوزن‌ها» بهانه‌ای است تا از او فراتر از فیلم‌هایی که ساخته که به مثابه یک نماد و خاطره بگوییم…