رکنا : مجموعه گنجعلی خان در کرمان قرار دارد.

رکنا : مجموعه گنجعلی خان در کرمان قرار دارد.