هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نبود قطعات کافی و نقص فنی را علت تاخیر ۱۷۰ دقیقه‌ای پرواز روز گذشته (۲۴ دی) در مسیر فرودگاه امام خمینی- استانبول عنوان کرد….

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نبود قطعات کافی و نقص فنی را علت تاخیر ۱۷۰ دقیقه‌ای پرواز روز گذشته (۲۴ دی) در مسیر فرودگاه امام خمینی- استانبول عنوان کرد.