مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در بازی های آسیایی چین در حال برگزاری است. عکس: فرشاد عباسی

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در بازی های آسیایی چین در حال برگزاری است. عکس: فرشاد عباسی