مسابقات تکواندو پومسه در بازی های آسیایی چین در حال برگزاری است. عکس : صادق نیکوگستر

مسابقات تکواندو پومسه در بازی های آسیایی چین در حال برگزاری است. عکس : صادق نیکوگستر