احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت‌منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در خصوص جزئیات آخرین جلسه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: در روز یکشنبه دهم مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی که متهم آن حسام‌الدین آشنا بود،‌ به ریاست قاضی شقاقی …

احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت‌منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در خصوص جزئیات آخرین جلسه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: در روز یکشنبه دهم مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی که متهم آن حسام‌الدین آشنا بود،‌ به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.