این ویدئو که در یک مزرعه در ویتنام فیلمبرداری شده است، فرایند پرورش و برداشت تخم های غول پیکر شترمرغ را نشان می دهد.

این ویدئو که در یک مزرعه در ویتنام فیلمبرداری شده است، فرایند پرورش و برداشت تخم های غول پیکر شترمرغ را نشان می دهد.