کشورهایی که جمعیت زیاد و اراضی محدود دارند به دنبال روشهای جایگزین برای کشاورزی یا حفظ محیط زیست هستند. یکی از ایده ها مزرعۀ شناور به این شکل است….

کشورهایی که جمعیت زیاد و اراضی محدود دارند به دنبال روشهای جایگزین برای کشاورزی یا حفظ محیط زیست هستند. یکی از ایده ها مزرعۀ شناور به این شکل است.