ورزش در شرایط بحرانی و استرس زا به افزایش روحیه افراد جامعه کمک بسیاری می کند.

ورزش در شرایط بحرانی و استرس زا به افزایش روحیه افراد جامعه کمک بسیاری می کند.