دلایلی برای خوش بینی وجود دارد و حتی به تعویق انداختن تصمیم گیری درباره این موضوع دشوار می تواند مزایای خود را داشته باشد.

دلایلی برای خوش بینی وجود دارد و حتی به تعویق انداختن تصمیم گیری درباره این موضوع دشوار می تواند مزایای خود را داشته باشد.