رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از تماس‌ها با مراکز فوریت‌های پزشکی مربوط به بیماری کروناست.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از تماس‌ها با مراکز فوریت‌های پزشکی مربوط به بیماری کروناست.