برخورد یک دستگاه کامیون با موتورسیکلت در محور قدیم ساوه-سلفچگان روبروی معاینه فنی موجب حادثه شد.

برخورد یک دستگاه کامیون با موتورسیکلت در محور قدیم ساوه-سلفچگان روبروی معاینه فنی موجب حادثه شد.