مدیرکل راه آهن شمال‌شرق (۱) شاهرود گفت: ورود غیرمجاز گله گوسفند در محدوده ایستگاه راه آهن گرمسار به ریل راه آهن با مرگ چوپان همراه بود.

مدیرکل راه آهن شمال‌شرق (۱) شاهرود گفت: ورود غیرمجاز گله گوسفند در محدوده ایستگاه راه آهن گرمسار به ریل راه آهن با مرگ چوپان همراه بود.