کارگردان سرشناس سینما در مجتمع مسکونی‌ای درگذشت که حال و هوای فوتبالی داشت.

کارگردان سرشناس سینما در مجتمع مسکونی‌ای درگذشت که حال و هوای فوتبالی داشت.