برخی مواد غذایی نیز وجود دارند که می توانند به آرامی یا سریع موجب مرگ انسان شوند.

برخی مواد غذایی نیز وجود دارند که می توانند به آرامی یا سریع موجب مرگ انسان شوند.