انتشار تصاویری از یک رودخانه در نیو ساوت ولز استرالیا که در آن تا چشم کار می کند ماهی مرده روی سطح آب دیده می شود خبرساز شده است.

انتشار تصاویری از یک رودخانه در نیو ساوت ولز استرالیا که در آن تا چشم کار می کند ماهی مرده روی سطح آب دیده می شود خبرساز شده است.