این سانحه در خارج از فرودگاه Reno-Stead در نوادا رخ داد و به رویداد گردشگری منطقه پایان داد.

این سانحه در خارج از فرودگاه Reno-Stead در نوادا رخ داد و به رویداد گردشگری منطقه پایان داد.