حوادث رکنا: در یکی از شهرک‌های مسکونی ساوه پسر بچه ۲ ساله با سقوط در استخر جانش را از دست داد.

حوادث رکنا: در یکی از شهرک‌های مسکونی ساوه پسر بچه ۲ ساله با سقوط در استخر جانش را از دست داد.