امروز ظهر پسربچه ۴.۵ ساله از اهالی منطقه امیرآباد در بیرجند به دلیل گازگرفتگی سگ ولگرد فوت کرد. در سه ماه گذشته این دومین حادثه حمله سگ های ولگرد به کودکان است….

امروز ظهر پسربچه ۴.۵ ساله از اهالی منطقه امیرآباد در بیرجند به دلیل گازگرفتگی سگ ولگرد فوت کرد. در سه ماه گذشته این دومین حادثه حمله سگ های ولگرد به کودکان است.