حوادث رکنا: سه عضو یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در شهرستان کنگاور جان خود را از دست دادند.

حوادث رکنا: سه عضو یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در شهرستان کنگاور جان خود را از دست دادند.