نوجوان میاندوآبی هنگام نجات جان یک سگ دچار حادثه تلخی شد.

نوجوان میاندوآبی هنگام نجات جان یک سگ دچار حادثه تلخی شد.