معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: آمار پلیس در بحث تصادفات بزرگراهی حاکی از آن است که۵۳ درصد تصادفات فوتی در معابر بزرگراهی شهر تهران به وقوع پیوسته است….

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: آمار پلیس در بحث تصادفات بزرگراهی حاکی از آن است که۵۳ درصد تصادفات فوتی در معابر بزرگراهی شهر تهران به وقوع پیوسته است.