رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این‌که یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی این است که افراد کارآفرین و خلاق را برای حیطه‌های مختلف تربیت کنیم، گفت: مرکز رشد جامع و سایت کارخانه‌ای داخل دانشگاه راه‌اندازی می‌شود….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این‌که یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی این است که افراد کارآفرین و خلاق را برای حیطه‌های مختلف تربیت کنیم، گفت: مرکز رشد جامع و سایت کارخانه‌ای داخل دانشگاه راه‌اندازی می‌شود.