چگونه ممکن است بعد از هشت سال یک طرح آمارگیری که در فضای دیگری تهیه شده، از کشو بیرون آمده و منتشر شود و حتی نتایج آن با هدف تغییر در سیاستگذاری‌ها به دولتمردان پیشنهاد شود؟…

چگونه ممکن است بعد از هشت سال یک طرح آمارگیری که در فضای دیگری تهیه شده، از کشو بیرون آمده و منتشر شود و حتی نتایج آن با هدف تغییر در سیاستگذاری‌ها به دولتمردان پیشنهاد شود؟