مهمان و مجری برنامه شبکه افق که مسافر قطر بودند در این برنامه به مرور خاطرات سفر پرداختند.

مهمان و مجری برنامه شبکه افق که مسافر قطر بودند در این برنامه به مرور خاطرات سفر پرداختند.